Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Galilei-IT en de klant waarop Galilei-IT deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dan wel elektronisch (e‐mail) is afgeweken.
  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Galilei-IT en eventuele derden die bij een overeenkomst worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alleen onze voorwaarden van toepassing: wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen.
  5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Galilei-IT en de klant zullen in onderling overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 2. Offertes
  1. De in offertes opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
  2. Galilei-IT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd.
  3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Galilei-IT opgegeven eisen en specificaties van de opdracht en andere gegevens waarop Galilei-IT haar offerte baseert.
  4. De prijzen opgenomen in een offerte dienen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Galilei-IT gemaakte kosten zullen worden doorgerekend.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Galilei-IT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  7. Onder geen beding is Galilei-IT aansprakelijk voor een schrijffout, een vergissing inzake prijs of een verkeerde schatting. Een dergelijke vergissing kan Galilei-IT niet binden en is geen grondslag voor om het even welke rechten te putten door de klant.
  8. Galilei-IT heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Galilei-IT feitelijk begint met de uitvoering.
  2. Galilei-IT is in geen geval verplicht te beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, vooraleer de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Galilei-IT heeft teruggestuurd.
  3. Indien Galilei-IT de uitvoering is gestart bij weten en kennis van de klant, wordt de aangeboden overeenkomst, van toepassing op de betreffende opdracht, als zodanig en geaccepteerd beschouwd.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Alle verbintenissen van Galilei-IT voortvloeiend uit de overeenkomst zijn middelenverbintenissen.
  2. Galilei-IT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3. Galilei-IT bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Galilei-IT heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
  4. Galilei-IT is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Eventuele kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de klant. Galilei-IT is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Galilei-IT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 5. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Galilei-IT zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Galilei-IT de klant hierover van tevoren inlichten.
  4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Galilei-IT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
  5. Indien de levering een ontwerp bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de klant. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
 6. Verplichting van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Galilei-IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Galilei-IT worden verstrekt.
  2. Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Galilei-IT ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Galilei-IT voorgeschreven specificaties. Galilei-IT is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet‐beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Galilei-IT.
  3. De klant is gehouden Galilei-IT onverwijld te informeren omtrent omstandigheden en feiten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  4. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Galilei-IT onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  5. Galilei-IT gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
  6. Indien door Galilei-IT of door Galilei-IT ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. De klant vrijwaart Galilei-IT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
  8. Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan opgenomen in dit artikel, heeft Galilei-IT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 7. Kwaliteit en garantie
  1. Met inachtneming van hetgeen in de opdrachtbevestiging en in de daarbij behorende technische specificaties is bepaald, dienen de te leveren producten:
   a) met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld;
   b) van degelijke uitvoering te zijn;
   c) de prestaties te leveren zoals in de opdrachtbevestiging omschreven;
   d) geheel geschikt te zijn voor het door de klant kenbaar gemaakte doel.
  2. In geval van levering van goederen, met inbegrip van geschreven softwareprogramma's die Galilei-IT van derden heeft betrokken, geeft Galilei-IT aan zijn klant geen verdere garantie dan Galilei-IT zelf geniet bij zijn leveranciers. In geval van productie‐ of ontwerpfouten in de hiervoor bedoelde goederen is Galilei-IT slechts jegens zijn klant gehouden om alles in het werk te stellen om de fouten hersteld te krijgen en/of vervangende goederen geleverd te krijgen.
  3. Ten aanzien van door Galilei-IT geleverde diensten geldt dat Galilei-IT gehouden is zich naar best vermogen in te spannen. Galilei-IT geeft geen enkele garantie dat de beoogde resultaten van de hiervoor bedoelde diensten ook daadwerkelijk door de klant wordt gerealiseerd. Ieder recht op garantie vervalt indien de klant of derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galilei-IT reparaties, modificaties of manipulaties van welke aard dan ook heeft/hebben verricht aan de geleverde goederen.
 8. Oplevering
  1. De door Galilei-IT opgegeven (op)levertermijnen zijn informatief en niet-bindend.
  2. In geval dat een termijn van (op)levering overschreden wordt, kan daarvan aan Galilei-IT slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te schrijven.
  3. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten de macht van Galilei-IT ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
  4. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd.
 9. Prijs
  1. De partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vaste prijs overeenkomen.
  2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de tarieven van Galilei-IT. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Galilei-IT, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
  4. Galilei-IT is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Galilei-IT kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en de offerte, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of overheidsmaatregelen merkelijk zijn gestegen.
  5. Galilei-IT is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Galilei-IT, dat in redelijkheid niet van Galilei-IT mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
  6. De klant is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs of het tarief wordt verhoogd binnen de 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van de prijs of het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
  7. Galilei-IT zal de klant het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Galilei-IT zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  8. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 5 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Galilei-IT.
  9. Indien de klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, worden alle kosten, inclusief BTW, die tot op dat moment gemaakt zijn, in rekening gebracht en dienen deze aan Galilei-IT betaald te worden conform de betalingsvoorwaarden.
 10. Betaling
  1. Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de klant 50 % van het overeengekomen bedrag aan Galilei-IT te voldoen als zijnde voorschot, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij annulering blijft het voorschot van 50% verschuldigd.
  2. Betaling van het resterende bedrag van de door Galilei-IT geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning, in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlinteresten ten bedrage van 15% per jaar vanaf de factuurdatum, met zich mee. Eventueel verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €125 en een maximum van €1.860. Het verschuldigd zijn van nalatigheidsintrest en van een forfaitaire schadevergoeding blijft onverkort bestaan zelfs bij toekenning van respijttermijnen overeenkomstig Art. 1244 B.W. Indien de facturen niet tijdig worden betaald is Galilei-IT gerechtigd de verdere levering van goederen of diensten te schorsen tot alle openstaande facturen zijn aangezuiverd.
  3. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Galilei-IT de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijk akkoord van de klant zijn de vorderingen van Galilei-IT op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  6. Door de klant gedane betalingen worden toegerekend in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  7. Galilei-IT kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Galilei-IT verschuldigde bedragen betaald heeft.
 11. Klachten en verjaring
  1. Een klacht op de goede werking van het materiaal of het programma verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. Klachten dienen binnen de 8 dagen na levering of beëindiging van de werken door de klant schriftelijk of elektronisch bij Galilei-IT te zijn ingediend, zoniet wordt de klant geacht het product dan wel de verrichte werkzaamheden onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Ingebruikneming of doorverkoop van afgenomen goederen en diensten geldt in alle gevallen als aanvaarding.Verplaatsingen en uurloon blijven steeds ten laste van de opdrachtgever.
  2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet-geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Galilei-IT gebeurt.
  3. Indien een klacht gegrond is, zal Galilei-IT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een vervangend product leveren, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.
  4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Galilei-IT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel Aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
  5. Alle aanspraken jegens Galilei-IT die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Galilei-IT zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 12. Ontbinding en opschorting
  1. Galilei-IT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Voorts is Galilei-IT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Galilei-IT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Galilei-IT heeft vernomen dat er gegronde redenen bestaan om te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er te vrezen valt dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zijn verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
  4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Galilei-IT op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Galilei-IT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Galilei-IT de aanspraken uit de wet en de onderlinge overeenkomst.
 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
  1. Indien Galilei-IT aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig terug te bezorgen.
  2. Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Galilei-IT het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.
 14. Vrijwaringen
  1. Indien de klant aan Galilei-IT informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
  2. De klant vrijwaart Galilei-IT van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.
 15. Aansprakelijkheid
  1. Galilei-IT kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   a) een gebeurtenis, die in feite buiten de macht ligt en aldus niet aan het doen en/of laten van Galilei-IT kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel Overmacht van deze algemene voorwaarden;
   b) enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. Galilei-IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Galilei-IT is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Galilei-IT kenbaar behoorde te zijn.
  3. Galilei-IT is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
  4. In geen geval is Galilei-IT aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
  5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Galilei-IT geleverde en/of geïnstalleerde producten en/of diensten, sluit Galilei-IT iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
  6. De klant zal Galilei-IT vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe dan ook genaamd, ter zake van schade en/of verlies, welke voor deze derden in verband met de door Galilei-IT geleverde of te leveren producten en/of diensten mocht ontstaan.
  7. Galilei-IT is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet‐beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
  8. Galilei-IT is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot het installeren van dergelijke illegale kopieën.
  9. Galilei-IT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  10. Galilei-IT is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van derden of voor overschrijdingen van prijsopgaven van derden.
  11. Galilei-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Galilei-IT in, de klant eist dat bepaalde werkzaamheden toch uitgevoerd moeten worden.
  12. De klant is gehouden, indien enigszins mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens bij te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Galilei-IT niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  13. Indien Galilei-IT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Galilei-IT beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Galilei-IT uitkeert.
  14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Galilei-IT of ondergeschikten.
 16. Overmacht
  1. Van overmacht aan de zijde van Galilei-IT is onder andere sprake indien Galilei-IT verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in‐ en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen of niet beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), stakingen, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Galilei-IT als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst betrokken zijn.
  2. Onder overmacht wordt ook verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Galilei-IT ten gevolge waarvan Galilei-IT zijn verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  3. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van Galilei-IT langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  4. Voor zover Galilei-IT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Galilei-IT gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 17. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
  2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Galilei-IT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen, en Galilei-IT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Galilei-IT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 18. Intellectueel eigendom
  1. Alle door Galilei-IT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Galilei-IT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  2. Galilei-IT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  3. Galilei-IT is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
  4. Zolang hierover geen nadrukkelijke schriftelijke of elektronische afspraken zijn gemaakt, heeft Galilei-IT de vrijheid om het product te gebruiken voor eigen portfolio, publiciteit of promotie.
 19. Auteursrecht programmatuur
  1. Het auteursrecht en alle andere rechten van industriële en intellectuele eigendom betreffende door Galilei-IT voor een klant ontworpen computerprogrammatuur en verstrekte adviezen, blijven te allen tijde integraal bij Galilei-IT. De klant is gehouden naar best vermogen bescherming te verlenen aan de hiervoor bedoelde rechten van Galilei-IT en zal aanduidingen van de rechten niet uit de programmatuur verwijderen. Voorts verbindt de klant zich uitdrukkelijk zich te zullen onthouden van enige handeling en/of enig nalaten dat een inbreuk zou kunnen vormen op hiervoor bedoelde rechten van Galilei-IT.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galilei-IT is het de klant verboden in door Galilei-IT ontworpen programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 20. Slotbepalingen
  1. Galilei-IT behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Galilei-IT zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
  2. Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan deze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
  3. De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  4. Op elke overeenkomst tussen Galilei-IT en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen is enkel het vredegerecht van Harelbeke en de rechtbanken met zetel te Kortrijk bevoegd.